29/05/2015

START UP: Les start up's que més interès estan suscitant (V. Cat)

Indubtablement l'àmbit emprenedor és un ecosistema propens a la ruptura de motlles, no obstant això un cop d'ull al tipus de projectes que estan sorgint últimament a Europa evidencia un innegable tendència a la clonació de models o la migració d'existents a altres mercats.

Entre tantes start up dels projectes realment disruptius representen un petit percentatge, sent encara menys els que sent realment innovadors traspuen viabilitat i són capaços d'atraure un capital risc, que malauradament al nostre continent de risc té poc i de capital ... millor deixem el tema.

En aquest context de parentiu entre projectes, hi ha una sèrie de factors que són els que amb més freqüència s'estan veient en els esdeveniments i fòrums d'emprenedoria.


1 - Internet de les coses

Sota aquest nom tan lleig batega una de les preconitzades com grans revolucions de les nostres formes de consum i de vida. Aplicacions connectades a tot tipus d'estris obren el camp funcional, traient a internet de passeig i expandint a un nivell de ciència ficció la integració entre usuari, comunitat i el trasto.


2 - Geolocalització

Si en el seu moment portals d'anuncis, serveis i xarxes socials van obrir joc en la interacció de l'usuari amb la xarxa en un entorn global, la volta de rosca ve ara a través del mòbil i les possibilitats que aquests dispositius ofereixen pel que fa a ubicació.

Múltiples webs amb propostes de valor 1.0 veuen ara com noves App’s els avancen per la vorera, diferenciant qualitativament a través de la mobilitat i segmentació per ubicació. El cas de Wallapop és un clar exponent del moment, posant en escac a portals d'anuncis consolidats, amb un plantejament clar de diferenciació per geolocalització.


3 - Economia col·laborativa - Shared economy

Un dels grans polsos que s'estan vivint entre el món online i l'offline, esdevé al voltant d'aquest plantejament de negoci que es basa en oferir als usuaris plataformes C2C en què particulars presten serveis a altres. Airbnb, Netflix, Uber etc, són algunes de les avançades d'un moviment que de moment està tocant la fibra de reaccionaris lobbies de sectors molt ben acostumats.

Actualment els marcs legals encara protegeixen aquests vedats privats de negoci, a més de no contemplar-se la possibilitat de facturació de serveis per part de particulars no autònoms, tot i això ningú dubta que aquestes restriccions hauran de flexibilitzar enfront de la marea de models de negoci sorgits de la nova economia.


4 - Models de subscripció

Molts productes compten amb demanda en línia, però la seva distribució o estructura de preus i marges compliquen en excés el desenvolupament de negoci amb els estàndards dels ecommerce a l'ús.

El model de subscripció aquesta prenent força en aquells verticals on hi propensió a una compra recurrent, un cert component aspiracional i l'oportunitat d'abaratir i simplificar els costos logístics programant i concentrat la distribució. A més la venda concertada permet l'obtenció de millors marges mitjançant una negociació amb els proveïdors fonamentada en economies d'escala.


5 - SAAS - Software as a Service

Cada vegada són més freqüents les aplicacions informàtiques que es conceben per funcionar i comercialitzar-se en el núvol, ja sigui a través de web o mobile. La proliferació d'start up 's que centren la seva proposta de valor amb aquest enfocament ja sigui B2B o B2C és innegable i no ha fet més que començar ja que es tracta d'un mercat amb molt camí per recórrer.


6 - Gaming

Si bé el gaming com a tal no es pot considerar una novetat, si ho és la tendència cada vegada més freqüent a afegir a projectes la proposta de valor és una altra una capa que fa el seu ús més lúdic. D'aquesta manera plataformes i serveis el enfocament és pràctic i funcional aconsegueixen augmentar recurrència i diferenciar-se de la seva competència amb un element més relacional. Molt freqüent és per exemple, la inclusió de rànquing i ratings d'usuaris en portals i plataformes d'anuncis.


Us animem a que si coneixeu altres models que estiguin proliferant de manera especial, ens els compartiu.

START UP: Las start up's que más interés están suscitando

Indudablemente el ámbito emprendedor es un ecosistema propenso a la ruptura de moldes, no obstante una ojeada al tipo de proyectos que vienen surgiendo últimamente en Europa evidencia un innegable tendencia a la clonación de modelos o la migración de existentes a otros mercados.

Entre tanta start up los proyectos realmente disruptivos representan un pequeño porcentaje, siendo aun menos los que siendo realmente novedosos rezuman viabilidad y son capaces de atraer a un capital riesgo, que desgraciadamente en nuestro continente de riesgo tiene poco y de capital... mejor dejemos el tema.

En este contexto de parentesco entre proyectos, hay una serie de factores que son los que con más frecuencia se están viendo en los eventos y foros de emprenduría.

1 - Internet de las cosas

Bajo este nombre tan feo late una de las preconizadas como grandes revoluciones de nuestras formas de consumo y de vida. Aplicaciones conectadas a todo tipo de utensilios abren el campo funcional, sacando a internet de paseo y expandiendo a un nivel de ciencia ficción la integración entre usuario, comunidad y cacharro.


2 - Geolocalización

Si en su momento portales de anuncios, servicios y redes sociales abrieron juego en la interacción del usuario con la red en un entorno global, la vuelta de tuerca viene ahora a través del mobile y las posibilidades que estos dispositivos ofrecen en cuanto a ubicación.

Múltiples webs con propuestas de valor 1.0 ven ahora como nuevas App's les adelantan por el arcén, diferenciándose cualitativamente a través de la movilidad y segmentación por ubicación. El caso de Wallapop es un claro exponente del momento, poniendo en jaque a portales de anuncios consolidados, con un planteamiento claro de diferenciación por geolocalización.3 - Economía colaborativa - Shared economy

Uno de los grandes pulsos que se están viviendo entre el mundo online y el offline, acontece alrededor de este planteamiento de negocio que se basa en ofrecer a los usuarios plataformas C2C en que particulares prestan servicios a otros. Airbnb, Netflix, Uber etc, son algunas de las avanzadillas de un movimiento que de momento está tocando la fibra de reaccionarios lobbies de sectores muy bien acostumbrados.

Actualmente los marcos legales aún protegen estos cotos privados de negocio, además de no contemplarse la posibilidad de facturación de servicios por parte de particulares no autónomos, no obstante nadie duda que estas restricciones tendrán que flexibilizarse frente a la marea de modelos de negocio surgidos de la nueva economía.


4 - Modelos de suscripción

Muchos productos cuentan con demanda online, pero su distribución o estructura de precios y márgenes complican en exceso el desarrollo de negocio con los estándares de los ecommerce al uso.

El modelo de suscripción esta tomando fuerza en aquellos verticales donde existe propensión a una compra recurrente, un cierto componente aspiracional y la oportunidad de abaratar y simplificar los costes logísticos programando y concentrado la distribución. Además la venta concertada permite la obtención de mejores márgenes mediante una negociación con los proveedores fundamentada en economías de escala.


5 - SAAS - Software as a Service

Cada vez son más frecuentes las aplicaciones informáticas que se conciben para funcionar y comercializarse en la nube, ya sea a través de web o mobile. La proliferación de start up's que centran su propuesta de valor con este enfoque ya sea B2B o B2C es innegable y no ha hecho más que empezar pues se trata de un mercado con mucho camino por recorrer.

6 - Gaming (actualizado)

Si bien el gaming como tal no puede considerarse una novedad, si lo es la tendencia cada vez más frecuente a añadir a proyectos cuya propuesta de valor es otra una capa que hace su uso más lúdico. De esta forma plataformas y servicios cuyo enfoque es práctico y funcional logran aumentar recurrencia y diferenciarse de su competencia con un elemento más relacional. Muy frecuente es por ejemplo, la inclusión de ranking y ratings de usuarios en portales y plataformas de anuncios.


Os animamos a que si conocéis otros modelos que estén proliferando de forma especial, nos los compartáis.

26/05/2015

NEW TECH: Qué sucede en un minuto en la red

¿Qué es un minuto? A pesar de que un minuto es siempre un  minuto, el concepto de tiempo siempre es algo subjetivo. Esta relatividad cobra especial sentido en el mundo paralelo de lo que acontece en internet. Mientras leer este artículo te llevará unos 5 minutos, leer lo que se publica en la red en ese mismo periodo nos llevaría 5 años! 

La categorización, ordenamiento, interpretación y monetización de esta ingente cantidad de contenido y datos, están en la base de nuevas vías de negocio, que se conocen como Big DataeBiz Intelligence o Web Semántica.

Todos somos conscientes cuando hablamos de internet de que en 60 segundos suceden muchas cosas, ¿pero somos realmente conscientes de la cantidad de datos que se generan actualmente?

Que en los últimos años el aumento de la comunicación y la transmisión de información on-line ha crecido exponencialmente es innegable, pero veamos cómo ha crecido en el último año y de qué modo. Pongamos como referencia el crecimiento entre 2013 y 2014.


60 segundos en InternetHasta ahora la manera más rápida de propagar información era el email, con 204 millones de emails enviados cada minuto, sin embargo esta cifra se ha estancado en el último año, mientras que otros canales como las redess sociales han ido en aumento.

Facebook actualmente genera 3,3 millones de posts en tan solo un minuto, un millón menos que hace un año. En el caso de Google se ha duplicado su uso siendo  4 millones de búsquedas las que se realizan cada 60 segundos. Whatsapp todavía no duplica su uso respecto al año pasado, pero el número de mensajes se cuentan en billones, concretamente 50. Es el caso también de Instagram, que también ha duplicado el número de fotos subidas cada minuto, llegando casi al medio millón.

Las mejoras en los teléfonos móviles, su mejor interface, conectividad y hardware, ha permitido el incremento del uso de este tipo de plataformas por los usuarios, conectándose en cualquier momento y en cualquier lugar.

Skipe y Wordpress mantienen un uso parecido al de hace un año, aunque mientras que skipe, con 1,4 millones de minutos en llamadas parece haberse estancado, Wordpress, con 1380 posts, 274 más que el año pasado, sí ha tenido un leve crecimiento.

El crecimiento de Twitter se ha vuelto más moderado, aun así estamos hablando de 342.000 tweets cada minuto, respecto a los 278.000 que podíamos ver en 2013. Y si hablamos de Youtube los datos son escalofriantes. En 2013 se subían a la red 72h de video cada minuto, y en 2014 ya contaban con 120h cada 60 segundos. Como véis hay vídeo para aburrir y esta tendencia no ha hecho más que despegar.

Si alguna conclusión se puede extraer de estos datos, en que en conjunto el intercambio de información aumenta y que el crecimiento de esta generación se concentra en canales tanto cualitativos ya sea por soporte (vídeo, foto, etc), por segmentación (redes sociales verticalizadas) o por inmediatez y socialización (whatsapp).

Otro medios como la web tradicional o el email, siguen aguantando el tirón pero empiezan a ntar los achaques de la edad en un mundo, el virtual, donde las canas no se perdonan.

  

02/05/2015

START UP: Emprendre de forma sostenible versus el model especulatiu (V. Cat)

Vaig a començar aquesta secció dedicada a la nova emprenedoria, parlant dels diferents plantejaments des dels quals es pot abordar l'aventura d'emprendre.

De forma general quan parlem de start ups', fàcilment ens ve al cap l'estereotip d'empresa de base tecnològica, sorgida en un campus californià, que al poc rep una injecció milionària i en qüestió de mesos passa d'un garatge a cotitzar al NASDAQ.

Sens dubte en un món on els casos d'èxit es confonen amb patrons habituals i on els llocs comuns omplen els mitjans de comunicació, no és d'estranyar que quan un emprenedor visualitza seu futur, el model dels Google, Facebook, WhatsApp, Groupon i companyia sigui molt seductor, però la realitat de l'ecosistema emprenedor és molt més variada que la que pot semblar observant l'evolució d'aquests rara avis.

Començarem per identificar què anomenem start up. De forma general quan emprem aquest terme, ho fem per referir-nos a empreses de nova creació que compleixen amb una sèrie de particularitats:

1 - S'orienten a un ràpid creixement.

2 - El seu producte o servei es sustenta en la innovació i / o en les noves tecnologies.

3 - Empren el canal en línia per amplificar en major o menor mesura el seu abast comercial.

4 - Solen contemplar la venda del projecte en un termini temporal no major a 7 anys.

5 - Solen recórrer al mercat de capital risc per finançar la seva set up o creixement.


Un cop identificat que és una start up, veurem dos tipus de concepcions molt diferenciades:


1 - Creixement especulatiu. Quan viabilitat no necessàriament implica rendibilitat.

En aquesta categoria incloem a aquells projectes focus principal està en el creixement, l'adquisició de quota de mercat i l'aixecament d'inversió en successives rondes. Aquest plantejament comporta valoracions d'empresa molt més altes de les que es podria aplicar en el món empresarial 'real', ja que aquestes valoracions no es justifiquen en actius tangibles o múltiples de beneficis (EBITDA x), sinó en projeccions de creixement, fons comercial i en valoracions aconseguides en rondes prèvies.

En l'àmbit comercial el reflex d'aquesta focalització en el creixement, implica que els marges es sacrifiquin a favor de la ràpida obtenció de quota de mercat, posposant-l'objectiu de la rendibilitat, en ocasions sine die.

Sens dubte la proliferació d'aquest plantejament contribueix d'una manera molt important a l'anomenada bombolla tecnològica, sobrealimentada al seu torn per aquests mantres que se'ns repeteixen des dels mitjans i les institucions; 'Crea la teva pròpia empresa', 'les noves tecnologies són el futur' etc.

Encara que també són innegables els casos en què projectes desenvolupats sota aquest plantejament, acaben donant la volta als seus números i adquirint tal quota de mercat que es provoca un efecte de 'terra cremada' en el seu sector, en el qual pocs competidors aconsegueixen aguantar l'asfíxia de competir contra players capaç de competir a pèrdues durant anys.

El terme especulació, després dels fets a sectors com l'immobiliari posa els pèls de punta. Malgrat això seria ingenu obviar que l'especulació està molt present en el món del capital risc. Podria ser d'una altra manera? Especular és per definició jugar amb els cicles d'oferta i demanda per decidir inversions i per a això es necessita un vehicle o objecte d'inversió que sovint són les empreses acabades de sortir del forn.

És habitual trobar al món del capital risc, start up 's la raó de ser no és la rendibilitat que la comercialització d'un producte o servei generi, sinó en la capacitat de seducció que el projecte pugui suscitar en inversors i per tant en la possibilitat que el creixement vingui induït per una successió de rondes que dimensionen l'empresa, s'engreixin el seu valor i suposin oportunitats de sortida rendibles per als inversors de rondes anteriors i del mateix equip fundador.

Pot semblar sorprenent com inversions en projectes la raó de ser comercial és més que dubtosa, han estat o segueixen sent apostes rendibles per a inversors especulatius que saben sortir just abans que el mercat mostri la seva esquena i es quedi buida la cua de nous inversors disposats a entrar .

Evidentment hi ha termes mitjans, no obstant l'emprenedor que es vegi temptat per buscar un creixement ràpid i recórrer de forma recurrent a rondes d'inversió, ha d'entendre quines motivacions mouen els inversors i que implicacions tindrà això per a l'esdevenir futur del seu projecte.


2 - Creixement orgànic. Quan els beneficis importen.

S'entén que una start up aposta per un creixement orgànic, quan que malgrat aprofitar les palanques de creixement que aporta la tecnologia i els models de finançament propis d'aquest model, basa la seva viabilitat en la seva capacitat per convertir en rendible una solució a un problema detectat en el mercat.

És ben sabut que tota empresa travessa unes determinades fases en el seu cicle de vida. En un primer període es realitzen unes inversions, es consolida l'equip, es millora el producte, s'optimitza l'operativa, es desplega l'aparell de captació comercial i si tot va bé, es genera una inèrcia de facturació i unes mètriques que en la seva anàlisi i millora s'han d'acabar portant en primera instància al brake event (punt d'equilibri on s'aturen les pèrdues) i més tard a trobar una velocitat de creuer (market-product fit) on flueixi la rendibilitat.

Anticipant-se al desenvolupament d'un cicle com el descrit, però també de forma reactiva davant el sorgiment d'oportunitats, l'emprenedor constantment es va trobant amb la dicotomia entre créixer o consolidar. En aquesta decisió convergeixen molts factors, un dels més importants la pressió i els acords adquirits prèviament amb els socis inversors, cosa que poques vegades l'emprenedor és capaç d'anticipar quan es troba immers en el remolí que suposa iniciar un projecte.

Com veieu la decisió de si optar entre un model de start up o un altre és una cosa que no es pot ajornar ni posposar i que és essencial tenir clar des del principi. Tot dependrà donis les motivacions, valors i objectius que es tinguin.

_________________________________________________________________________________

A Aimark com a mentors i inversors de capital llavor, apostem per start ups que :

- Basin la seva proposta de valor en una necessitat real del mercat .
- Orientin seu desenvolupament en assolir el market - produt fit i el brake event en un màxim de dos anys .
- Comptin amb un equilibri de talent , compromís , determinació i realisme .
- Observin els casos d'èxit internacionals , sense limitar-se a la seva clonació sense diferenciació.
- Entenguin la inversió com a palanca i no com a principi especulatiu .

START UP: Emprender de forma sostenible versus modelo especulativo

Voy a empezar esta sección dedicada a la nueva emprendeduría, hablando de los distintos planteamientos desde los que se puede abordar la aventura de emprender.

De forma general cuando hablamos de start ups', fácilmente nos viene a la cabeza el estereotipo de empresa de base tecnológica, surgida en un campus californiano, que al poco recibe una inyección millonaria y en cuestión de meses pasa de un garaje a cotizar en el NASDAQ.


Sin duda en un mundo donde los casos de éxito se confunden con patrones habituales y donde los lugares comunes colman los medios de comunicación, no es de extrañar que cuando un emprendedor visualiza su futuro, el modelo de los Google, Facebook, Whatsapp, Groupon y compañía sea muy seductor, pero la realidad del ecosistema emprendedor es mucho más variada que la que puede parecer observando la evolución de estos rara avis.

Empezaremos por identificar a qué llamamos start up. De forma general c
uando empleamos este término, lo hacemos para referirnos a empresas de nueva creación que cumplen con una serie de particularidades:

1 - Se orientan a un rápido crecimiento.


2 - Su producto o servicio se sustenta en la innovación y/o en las nuevas tecnologías.

3 - Emplean el canal online para amplificar en mayor o menor medida su alcance comercial.

4 - Suelen contemplar la venta del proyecto en un plazo temporal no mayor a 7 años.

5 - Suelen recurrir al mercado de capital riesgo para financiar su set up o crecimiento.


Una vez identificado que es una start up, vamos a ver dos tipos de concepciones muy diferenciadas:


1 - Crecimiento especulativo. Cuando viabilidad no necesariamente implica rentabilidad.


En esta categoría incluimos a aquellos proyectos cuyo foco principal está en el crecimiento, la adquisición de cuota de mercado y el levantamiento de inversión en sucesivas rondas. Este planteamiento conlleva valoraciones de empresa mucho más altas de las que cabría aplicar en el mundo empresarial 'real', pues dichas valoraciones no se justifican en activos tangibles o múltiplos de beneficios (EBITDA x), sino en proyecciones de crecimiento, fondo comercial y en valoraciones alcanzadas en rondas previas. 


En el ámbito comercial el reflejo de esta focalización en el crecimiento, implica que los márgenes se sacrifiquen en pos de la rápida obtención de cuota de mercado, posponiéndose el objetivo de la rentabilidad, en ocasiones sine die.

Sin duda la proliferación de este planteamiento contribuye de una manera muy importante a la llamada burbuja tecnológica, sobrealimentada a su vez por esos mantras que se nos repiten desde los medios y las instituciones; 'crea tu propia empresa', 'las nuevas tecnologías son el futuro' etc. 


Aunque también son innegables los casos en que proyectos desarrollados bajo este planteamiento, acaban dando la vuelta a sus números y adquiriendo tal cuota de mercado que se provoca un efecto de 'tierra quemada' en su sector, en el que pocos competidores logran aguantar la asfixia de competir contra players capaz de competir a pérdidas durante años.

El término especulación, tras lo sucedido en sectores como el inmobiliario pone los pelos de punta. A pesar de ello sería ingenuo obviar que la especulación está muy presente en el mundo del capital riesgo. ¿Podría ser de otra manera? Especular es por definición jugar con los ciclos de oferta y demanda para decidir inversiones y para ello se necesita un vehículo u objeto de inversión que a menudo son las empresas recién salidas del horno.


Es habitual encontrar en el mundo del capital riesgo, start up's cuya razón de ser no es la rentabilidad que la comercialización de un producto o servicio genere, sino en la capacidad de seducción que el proyecto pueda suscitar en inversores y por lo tanto en la posibilidad de que el crecimiento venga inducido por una sucesión de rondas que dimensionen la empresa, engorden su valor y supongan oportunidades de salida rentables para los inversores de rondas anteriores y del propio equipo fundador.


Puede parecer sorprendente como inversiones en proyectos cuya razón de ser comercial es más que dudosa, han sido o siguen siendo apuestas rentables para inversores especulativos que saben salir justo antes que el mercado muestre su espalda y se quede vacía la cola de nuevos inversores dispuestos a entrar.

Evidentemente hay términos medios, no obstante el emprendedor que se vea tentado por buscar un crecimiento rápido y recurrir de forma recurrente a rondas de inversión, debe entender qué motivaciones mueven a los inversores y que implicaciones tendrá esto para el devenir futuro de su proyecto.


2 - Crecimiento orgánico. Cuando los beneficios importan.


Se entiende que una start up apuesta por un crecimiento orgánico, cuando que pese a aprovechar las palancas de crecimiento que aporta la tecnología y los modelos de financiación propios de este modelo, basa su viabilidad en su capacidad para convertir en rentable una solución a un problema detectado en el mercado.


Es bien sabido que toda empresa atraviesa unas determinadas fases en su ciclo de vida. En un primer periodo se realizan unas inversiones, se consolida el equipo, se mejora el producto, se optimiza la operativa, se despliega el aparato de captación comercial y si todo va bien, se genera una inercia de facturación y unas métricas que en su análisis y mejora deben acabar llevando en primera instancia al brake event (punto de equilibrio donde se detienen las pérdidas) y más tarde a encontrar una velocidad de crucero (market-product fit) donde fluya la rentabilidad.


Anticipándose al desarrollo de un ciclo como el descrito, pero también de forma reactiva ante el surgimiento de oportunidades, el emprendedor constantemente se va encontrando con la dicotomía entre crecer o consolidar. En esta decisión convergen muchos factores, uno de los más importantes la presión y los acuerdos adquiridos previamente con los socios inversores, algo que pocas veces el emprendedor es capaz de anticipar cuando se encuentra inmerso en el torbellino que supone iniciar un proyecto.


Como veis la decisión de si optar entre un modelo de start up u otro es algo que no se puede aplazar ni posponer y que es esencial tener claro desde el principio. Todo dependerá des las motivaciones, valores y objetivos que se tengan.


__________________________


En Aimark como mentores e inversores de capital semilla, apostamos por start ups que: 


· Basen su propuesta de valor en una necesidad real del mercado. 
· Orienten su desarrollo en lograr el market-produt fit y el brake event en un máximo de dos años. 
· Cuenten con un equilibrio de talento, compromiso, determinación y realismo. 
· Observen los casos de éxito internacionales, sin limitarse a su clonación sin diferenciación. 
· Entiendan la inversión como palanca y no como principio especulativo.